top of page

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน INFINYX (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

 

บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการแอปพลิเคชัน INFINYX (“แอปพลิเคชัน”) ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับระบบรอยัลตี้เพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท (“สมาชิก”) สามารถสะสมคะแนนเปลี่ยนคะแนนสะสมต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท และโอนคะแนนสะสมระหว่างสมาชิกด้วยกันเพื่อใช้คะแนนแลกหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า/บริการได้ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดกับบริษัทตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

 

บริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงผู้ให้บริการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าทำธุรกรรมการสะสม การแลกเปลี่ยน และการโอนคะแนน ช่องทางการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านแอปพลิเคชันเป็นการให้บริการของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเท่านั้น

 

การใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนี้ ดังนั้น ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนการใช้งานและต้องหมั่นคอยตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้งานถือเป็นการตกลงและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทอาจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตด้วย หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดหยุดทำธุรกรรมและ/หรือหยุดใช้งานแอปพลิเคชันนี้

 

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของสมาชิกและการเป็นสมาชิก

1.    ผู้ใช้งานที่จะเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทย และจะต้องไม่เป็นผู้เยาว์ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ณ วันที่ขอลงทะเบียน มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศไทยและมีจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ (อีเมล) ที่ยังสามารถใช้งานและยืนยันตัวตนได้ในขณะที่ให้ข้อมูลดังกล่าว

2.    สงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก 1 บัญชีผู้ใช้งาน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น

3.    ผู้ใช้งานตกลงจะดำเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นตลอดจนจะปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทมีดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่า ผู้ใช้งานที่ขอสมัครนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกได้หรือไม่ และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยกระบวนการในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้งานที่ขอสมัครสมาชิกจากกรณีดังกล่าวทุกประการ

4.    ผู้ใช้งานตกลงและยินดีจะให้ข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ โดยผู้ใช้งานรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับ บริษัทนั้นเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกต้องและเป็นความจริง และตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบหรือปรับปรุงข้อมูลของตนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท บริษัทอาจจะปฏิเสธคำขอ ระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งานนั้นได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง

5.    ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้งานที่มีอยู่ ณ ขณะลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันในทุกช่องทางรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้าด้วย

6.    ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ขาดแต่ฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/สินค้าหรือบริการที่จัดให้แลกตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.    ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกซึ่งไม่ได้ล็อคอินเข้าสู่ระบบหรือบัญชีผู้ใช้งานไม่มีความเคลื่อนไหวภายในระยะเวลา 1 ปีติดต่อกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีของผู้ใช้งานในอัตราที่กำหนดโดยการหักจากยอดคะแนนคงเหลือที่มีอยู่ในระบบจนกว่าคะแนนคงเหลือมียอดเป็นศูนย์ กรณีที่บัญชีผู้ใช้งานไม่มีความเคลื่อนไหวภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นและไม่มีคะแนนคงเหลือแล้วความเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานอาจจะสิ้นสุดลงและบัญชีของผู้ใช้งานดังกล่าวจะถูกปิดลงโดยอัตโนมัติโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คะแนนและการใช้งาน

8.    คะแนนที่ใช้บนแอปพลิเคชันนี้ เรียกว่า “คะแนน FYX (ฟิกซ์)” โดยที่ 1 คะแนน FYX มีมูลเทียบเท่ากับเงิน 1 บาท ไม่สามารถเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดกับบริษัทภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทหรือร้านค้ากำหนด

9.    คะแนน FYX สามารถใช้งานได้ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบกิจการและให้บริการแอปพลิเคชันนี้อยู่ กรณีที่บริษัทแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ผู้ใช้งานดำเนินการหรือปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแต่ผู้ใช้งานไม่ได้ดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนด คะแนน FYX ของผู้ใช้งานรายนั้นอาจสิ้นสภาพลงได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้งาน

10.   วิธีการได้คะแนน FYX มี 3 ทาง คือ

(1) จากการสะสมคะแนนเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดกับบริษัทซึ่งตกลงจะให้คะแนน FYX แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การสะสมคะแนนเป็นไปตามนโยบายของแต่ละร้านค้า

(2) จากการแลกเปลี่ยนคะแนนต่างๆ จากธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการอื่นมาเป็นคะแนน FYX ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ได้ในภายหน้า

(3) จากการโอนคะแนนระหว่างผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกกับแอปพลิเคชันของบริษัท

11.   ก่อนทำรายการหรือธุรกรรมใดๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และคะแนนสะสมของตนซึ่งปรากฏบนแอปพลิเคชันและตามข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ติดต่อผู้ใช้งานตามที่ได้ระบุไว้ทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ตลอดจนตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนน รวมถึงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน

12.   เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันการแลกเปลี่ยนคะแนนบนแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนคะแนนดังกล่าวได้

13.   กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้งโดยการตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นข้อยุติ

14.   บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการซื้อ-ขายคะแนน FYX ทุกรูปแบบ ผู้ใช้งานที่ทำการซื้อ-ขายคะแนน FYX อาจมีความผิดหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำเช่นว่านั้น

 

  1. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ให้ปลอดภัยจากบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่ผู้ใช้งานมีการแจ้งอายัติบัญชีการใช้งานนั้นไว้ก่อนหน้าแล้ว ผู้ใช้งานตกลงจะให้ความร่วมมือในการแจ้งให้บริษัททราบทันที หากพบว่าบัญชีผู้ใช้งานของตนมีการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือถูกละเมิดความปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการที่มีบุคคลใดๆ นำบัญชีผู้ใช้งานไปใช้อันเป็นผลเนื่องมาจากความประมาทของผู้ใช้งานเอง

  2. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในกิจกรรมใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจทั้งสิ้น

  3. ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถหักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีผู้ใช้งานจากยอดคะแนนคงเหลือของผู้ใช้งานได้หากเกิดกรณีตามข้อ 7. เพื่อหักลบกลบหนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ผู้ใช้งานจะต้องชำระให้แก่บริษัท

  4. ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า ผู้ใช้งานอาจมีความเสี่ยงในการใช้งานแอปพลิเคชัน หากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์แบบพกพาของผู้ใช้งาน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต เป็นต้น มีความบกพร่องหรือมีการใช้งานไม่ถูกต้อง บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแอปพลิเคชันนี้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องขัดข้อง ได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือดูแลระบบหรือมีเหตุสุวิสัยอื่นใด

  5. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า จะไม่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับให้บริการหรือยุติการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา และมีสิทธิดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

  6. ผู้ใช้งานตกลงและรับทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชัน และไม่ได้รับรองว่าแอปพลิเคชันจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน

  7.   ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันถึงคุณภาพ มูลค่า และ/หรือคุณสมบัติใดๆ ของสินค้า และ/หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีการนำมาเสนอหรือแสดงไว้ในแอปพลิเคชันของบริษัท

  8. ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การให้บริการโดยผู้ให้บริการอื่นใดจะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ กรณีที่ผู้ใช้งานพบข้อบกพร่องใดๆ ของการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่บริษัทกำหนดไว้ได้

 

  1. บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขในอนาคต ผู้ใช้งานตกลงศึกษา ทำความเข้าใจ และ รับทราบรายละเอียดต่างๆ ของข้อกำหนดดังกล่าวก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ศึกษา ตรวจสอบ และ จัดพิมพ์ ข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวได้ที่ลิงก์ในหน้าเว็บไซด์  https://www.press.infinyx.com/privacy-policy ผู้ใช้งานรับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะเป็นไปตามนโยบายตามเป็นส่วนตัวดังกล่าวนั้น

 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ว่าเวลาใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าใช้งานแอปพลิเคชันภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขนั้นแล้ว

 • เว้นแต่จะได้มีการแจ้งหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในแอปพลิเคชันให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้นี้ทั้งสิ้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ การยกเลิกหรือระงับบริกาส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมไม่กระทบถึงหนี้ใดๆ ที่ผู้ใช้งานยังคงค้างชำระอยู่กับบริษัท รวมทั้งไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดใดๆ ที่บริษัทและผู้ใช้งานมีอยู่ ต่อกันหรือได้เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลของการยกเลิกหรือระงับบริการส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าวนั้น

 

 • ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้ถือสิทธิในรูปภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการและส่วนประกอบอื่นๆ ในแอปพลิเคชันนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 

การให้บริการของบุคคลที่สาม

28.   การโฆษณา การเชื่อมโยงหรือมีไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซด์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซด์ของบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัทไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้และไม่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจัดให้มีการเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบันและความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว การเข้าใช้หรือเยี่ยมชมแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซด์ดังกล่าวนั้นถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงเอง บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่ผู้ใช้งานได้รับจากการอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซด์ของบุคคลที่สามนั้น การแสดงโฆษณาไม่ถือเป็นการแสดงการรับรองหรือแนะนำจากบริษัทแต่อย่างใด บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานอ่านและศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซด์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง

 

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

29.   บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับบริการที่น่าพึงพอใจ หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

30.   ผู้ใช้งานรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้จัดหาและอํานวยความสะดวกให้มีช่องทางการชําระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้งาน หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้า และ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้งานต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการของสินค้าและ/หรือบริการเหล่านั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานและผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้น หากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเองโดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

31.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดก็ตาม อันเนื่องมาจาการที่ผู้ใช้งานปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท หากผู้ใช้งานปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับกับความเป็นจริงดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น

32.   ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า บริษัทไม่มีความรับผิดใดต่อผู้ใช้งานในกรณี

       (1) การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม หรือการสูญหายของรหัสเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน

(2) เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดจากการส่งข้อมูลหรือระบบเครือข่ายล้มเหลวอย่างเฉียบพลันอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

(3) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งไม่ใช่ผลที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามสมควร หรือไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดข้อตกลงหรือผิดหน้าที่ในความระมัดระวังตามกฎหมายของบริษัท

(4) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาทหรือไม่ระมัดระวังตามสมควรของผู้ใช้งาน

(5) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีของไวรัส หรือ Malware

33.   กรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามความเสียหายที่ได้รับจริงแต่ไม่เกินจากยอดคะแนนคงเหลือสุดท้ายที่มีในระบบก่อนเกิดปัญหานั้นๆ

 

ภาษาที่ใช้

34.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานนี้ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตามมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการแต่อย่างใด กรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดถือข้อความตามฉบับภาษาไทย

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

35.   ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

 

การแยกส่วน

36.   หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้งานนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนอื่นที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น และยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

 

การไม่สละสิทธิ์

37.   กรณีที่บริษัทยังไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้งานใด ไม่กระทบถึงสิทธิ์ของบริษัทในการบังคับใข้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดของบริษัทในคราวใดไม่ถือเป็นการสละสิทธิที่จะใช้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้นในครั้งต่อไปแต่อย่างใด

 

การติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัท

38.   การติดต่อระหว่าผู้ใช้งานกับบริษัทจะดำเนินการผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นหลัก โดยผู้ใช้งานท่านใดมีปัญหาการใช้งานหรือประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถสอบถามมายังอีเมลได้ที่ support@infinyx.com หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด

 

วิธีเข้าร่วมกิจกรรมคะแนนโบนัสของ INFINYX:

-      สมาชิกต้องมียอดคงเหลือคะแนนในแอปพลิเคชันมากกว่า 20,000 คะแนน FYX ตลอดระยะเวลาที่กำหนดจึงจะมีสิทธิได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 3% จากยอดคงเหลือทั้งหมด

-      ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 

คะแนนโบนัสได้มาอย่างไร:

-      การคำนวณคะแนนโบนัสจะเริ่มนับภายใน 3-4 วัน นับจากวันที่มีคะแนนยอดคงเหลือในระบบตามเกณฑ์ดังกล่าว  

-      สมาชิกจะได้รับโบนัสเป็นคะแนน FYX

-      คะแนนโบนัสจะคิดคำนวณเป็นรายวัน

-      คะแนนโบนัสจะถูกส่งให้แก่สมาชิก (เป็นรายเดือน) ทุกวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มียอดคะแนนคงเหลือเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

-      คะแนนโบนัสจะถูกโอนเข้าในบัญชีการใช้งานของผู้ใช้งานภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง

-      จำกัดคะแนนโบนัสที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 คะแนน FYX ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

การยุติคะแนนโบนัส:

-      การคำนวนคะแนนโบนัสจะยุติลงเมื่อมีคะแนนยอดคงเหลือต่ำกว่า 20,000 คะแนน FYX

-      บริษัทมีสิทธิระงับชั่วคราวหรือยุติกิจกรรมนี้หรืออาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือประกาศให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีเหตุสมควรอันเกิดจาก

       (ก) สมาชิกละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่บริษัทกำหนดไว้ หรือ

       (ข) สมาชิกบิดเบือนข้อมูลหรือใช้งานแอปพลิเคชันในทางที่ผิด หรือ

(ค) สมาชิกละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในระหว่างประเทศ ภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก หรือ

(ง) สมาชิกล้มเหลวในการให้หรือรักษารายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง หรือ

(จ) สมาชิกกระทำหรือมีเจตนาฉ้อโกงหรือใช้แอปพลิเคชันบางส่วนในทางที่ผิด

bottom of page